Heikin Ashi 4R1G

Last Updated: Fri, 04 Dec 2020 17:00:58

This is a screener seeks for a possible bullish reversal by using Heikin Ashi candlesticks.

4 consecutive Red Heikin Ashi candlesticks followed by 1 Green Heikin Ashi candlesticks.

Contributor: AK.

Add to Favorites

Stock HA-Close HA-Open HA-High HA-Low G iSaham Score
SERBADK 1.79 1.64 1.91 1.64 2G 13.7
NESTLE 137.27 137.07 137.9 136.7 2G 11.3
HARNLEN 0.735 0.685 0.77 0.685 1G 9.3
HUPSENG* 0.96 0.95 0.96 0.95 2G 9.1
PPB 18.94 18.59 19.1 18.59 2G 9.1
SERNKOU* 1.94 1.93 1.98 1.91 1G 8.9
SIMEPLT 5.1 5.06 5.13 5.06 2G 8.7
CARLSBG [NS] 20.54 20.11 20.88 20.11 2G 8.6
CGB 0.42 0.38 0.42 0.38 1G 8.4
DIGI 4.18 4.12 4.21 4.12 2G 8.0
AMBANK [NS] 3.28 3.27 3.31 3.24 1G 7.9
GDEX* 0.43 0.425 0.44 0.425 1G 7.7
SERSOL 0.245 0.24 0.255 0.24 1G 7.6
SERBADK-WA 0.23 0.21 0.245 0.21 2G 7.6
HEXZA [NS] 1.31 1.3 1.34 1.29 1G 7.5
DKLS 1.66 1.55 1.66 1.55 2G 7.3
XIANLNG 0.49 0.46 0.5 0.46 2G 7.3
PRKCORP [NS] 0.175 0.165 0.195 0.16 1G 7.0
MGB* 0.63 0.615 0.645 0.615 2G 6.8
ABLEGRP 0.12 0.11 0.13 0.11 2G 6.7
RL 0.52 0.505 0.545 0.495 1G 6.7
AFUJIYA 0.41 0.395 0.42 0.395 1G 6.5
MUHIBAH* 1.01 1.0 1.03 0.995 2G 6.4
HARNLEN-WB 0.21 0.195 0.23 0.195 1G 6.3
POS* 1.08 1.0 1.11 1.0 2G 6.2
MAXIS 5.02 4.98 5.06 4.98 2G 5.8
MBL 0.615 0.605 0.615 0.605 2G 5.7
TEKSENG 0.755 0.725 0.79 0.725 1G 5.7
SIME 2.35 2.34 2.36 2.33 1G 5.6
SEM [NS]* 1.33 1.31 1.33 1.31 2G 5.6
OVERSEA [NS] 0.635 0.63 0.635 0.63 2G 5.5
SMISCOR 0.5 0.48 0.5 0.48 2G 5.3
SMCAP-WC 0.205 0.2 0.205 0.2 2G 5.1
TFP-WB 0.095 0.095 0.1 0.09 1G 5.1
MUH 0.33 0.325 0.33 0.325 2G 5.0
NOVAMSC 0.095 0.095 0.1 0.09 1G 5.0
ACOSTEC 0.235 0.22 0.25 0.22 2G 5.0
KOMARK 1.06 1.06 1.08 1.04 2G 4.9
PESONA 0.23 0.23 0.235 0.225 2G 4.9
SERSOL-WA 0.135 0.135 0.14 0.13 1G 4.9
SAPNRG 0.125 0.12 0.13 0.12 2G 4.8
SCNWOLF 0.21 0.21 0.215 0.21 2G 4.6
TFP 0.13 0.125 0.135 0.12 1G 4.6
ANCOMLB 0.385 0.36 0.42 0.36 1G 4.5
PMCORP 0.135 0.125 0.135 0.125 2G 4.5
FAVCO* 2.18 2.16 2.19 2.16 2G 4.4
CABNET 0.23 0.225 0.235 0.225 2G 4.2
SANICHI 0.065 0.065 0.065 0.06 1G 4.1
BORNOIL-WD 0.025 0.025 0.025 0.025 2G 3.7
REACH-WA 0.025 0.02 0.025 0.02 2G 3.6
MBL-WA 0.255 0.25 0.255 0.25 1G 3.0
SEALINK* 0.155 0.155 0.16 0.15 1G 2.6
HUBLINE 0.05 0.05 0.05 0.045 2G 2.5
PASUKGB 0.075 0.075 0.08 0.07 1G 2.5
HEKTAR [NS] 0.56 0.555 0.57 0.555 2G 2.4
LAYHONG-WA 0.045 0.04 0.045 0.04 2G 2.4
XDL [NS]* 0.07 0.065 0.07 0.065 1G 2.2
MEDAINC-WB 0.03 0.03 0.03 0.03 2G 2.2
TPC-WA 0.035 0.035 0.035 0.035 1G 2.2
ASIAPAC-WB 0.035 0.035 0.035 0.035 2G 0.8