Heikin Ashi 4R1G

Last Updated: Wed, 04 Aug 2021 17:01:02

This is a screener seeks for a possible bullish reversal by using Heikin Ashi candlesticks.

4 consecutive Red Heikin Ashi candlesticks followed by 1 Green Heikin Ashi candlesticks.

Contributor: AK.

Add to Favorites

Stock HA-Close HA-Open HA-High HA-Low G iSaham Score
SCIENTX 4.23 4.2 4.24 4.19 2G 14.7
FRONTKN 3.38 3.32 3.45 3.29 2G 14.5
BPPLAS 1.88 1.8 1.91 1.8 2G 12.2
MATRIX 2.0 2.0 2.02 1.97 1G 10.9
FPGROUP 0.87 0.86 0.88 0.86 2G 10.7
MFCB 3.58 3.57 3.63 3.54 2G 10.6
CHINHIN 1.35 1.32 1.37 1.32 2G 10.5
GTRONIC 2.2 2.17 2.23 2.17 2G 10.2
PLABS [NS] 0.24 0.24 0.245 0.235 2G 10.1
SCGM 2.3 2.3 2.32 2.26 1G 10.0
MESTRON 0.4 0.4 0.41 0.4 2G 9.9
HLBANK [NS] 18.24 18.09 18.38 18.02 2G 9.6
MIECO 0.54 0.54 0.55 0.53 1G 9.5
ANALABS [NS] 1.19 1.19 1.19 1.19 1G 9.1
KHJB 0.29 0.28 0.305 0.28 2G 9.1
TGUAN 2.52 2.5 2.54 2.49 2G 8.9
YOCB 1.03 0.995 1.06 0.995 2G 8.9
KLK 19.23 18.93 19.34 18.92 2G 8.8
MSC [NS] 2.06 2.06 2.08 2.03 1G 8.7
HARBOUR 0.89 0.88 0.9 0.87 2G 8.6
PUNCAK 0.39 0.355 0.41 0.355 2G 8.5
REXIT 0.83 0.825 0.83 0.825 1G 8.5
CHGP 0.81 0.81 0.815 0.81 1G 8.4
CHHB-WB 0.2 0.18 0.2 0.18 2G 8.3
CANONE [NS] 3.0 2.99 3.03 2.97 1G 8.2
YB [NS] 0.56 0.56 0.565 0.54 1G 8.2
TRIMODE 0.65 0.65 0.68 0.605 1G 8.2
LIONPSIM 0.67 0.625 0.7 0.625 1G 8.0
HONGSENG 1.68 1.67 1.73 1.64 2G 7.9
EWEIN 0.38 0.38 0.39 0.38 1G 7.9
SERBADK 0.41 0.4 0.425 0.4 1G 7.9
EPMB 0.65 0.64 0.67 0.625 2G 7.7
FSBM 0.21 0.2 0.215 0.2 1G 7.6
POLY 0.86 0.815 0.945 0.815 2G 7.5
MASTER 1.7 1.69 1.7 1.68 2G 7.5
HUMEIND [NS] 1.1 1.06 1.1 1.06 1G 7.3
MULPHA [NS] 2.08 2.07 2.1 2.05 1G 7.3
DOMINAN 0.79 0.79 0.8 0.78 1G 7.1
UNIMECH 1.42 1.42 1.42 1.42 2G 7.1
CATCHA [NS] 0.33 0.33 0.345 0.32 2G 7.1
ARK 0.595 0.575 0.65 0.56 2G 7.0
SCIB 0.66 0.65 0.69 0.65 1G 7.0
DPS 0.12 0.11 0.12 0.11 2G 6.9
KPOWER 0.745 0.74 0.77 0.735 1G 6.9
ENCORP 0.305 0.29 0.32 0.29 2G 6.9
MAXIS 4.31 4.3 4.33 4.27 2G 6.8
HIL 0.9 0.9 0.9 0.89 1G 6.7
ADVPKG 2.75 2.74 2.75 2.74 1G 6.7
JIANKUN-WA 0.09 0.08 0.11 0.08 2G 6.6
SEAL 0.425 0.38 0.495 0.38 2G 6.5
SPRITZER 2.04 2.04 2.05 2.04 1G 6.5
BIPORT 4.3 4.29 4.3 4.29 2G 6.4
PERTAMA [NS] 0.585 0.58 0.595 0.575 2G 6.4
WATTA 0.71 0.68 0.745 0.67 2G 6.4
Y&G 1.18 1.18 1.23 1.15 2G 6.4
BAHVEST 0.44 0.425 0.46 0.42 2G 6.3
PEB 1.33 1.33 1.34 1.32 2G 6.3
DNEX 0.735 0.725 0.78 0.71 1G 6.2
SCOPE 0.25 0.24 0.26 0.24 2G 6.2
KOMARK 0.14 0.13 0.14 0.125 1G 6.0
PELIKAN 0.44 0.435 0.46 0.43 2G 6.0
TAS [NS] 0.32 0.32 0.33 0.31 2G 6.0
TALIWRK 0.855 0.85 0.855 0.85 1G 5.8
JIANKUN 0.32 0.295 0.34 0.295 2G 5.7
AFUJIYA 0.46 0.46 0.46 0.46 2G 5.7
MINHO 0.34 0.34 0.34 0.33 1G 5.6
INSAS-WC [NS] 0.3 0.3 0.305 0.3 1G 5.6
TOCEAN 4.06 3.95 4.28 3.95 1G 5.5
MPCORP 0.14 0.13 0.14 0.13 1G 5.5
LANDMRK [NS] 0.39 0.39 0.4 0.38 2G 5.5